June 4, 2024

สาระน่ารู้ก่อนจะลองใช้ Nicotine Pouch

ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึง Nicotine Pouch ได้ Nicotine Pouch มักจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่ หรือบางครั้งใช้ในสถานที่ที่มีการจำกัดการสูบบุหรี่ เช่น บนเครื่องบิน เป็นต้น […]

Login

Lost your password?